ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СДРУЖЕНИЕ “БЪЛГАРСКО ОРТОДОНТСКО АЛАЙНЕР ОБЩЕСТВО”

В изпълнение на решение от 22.01.2024г. на Управителният съвет на юридическо лице с нестопанска цел СДРУЖЕНИЕ “БЪЛГАРСКО ОРТОДОНТСКО АЛАЙНЕР ОБЩЕСТВО”, със седалище и адрес на управление град София 1407, ж.к. Лозенец, бул. „Джеймс Баучер“, блок 122, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 18 и чл. 19, ал. 1 от Устава на Сдружението, УС свиква Общо Събрание на 23.02.2024 г. от 16.00 часа в гр. София, зала Конферанс 5, ПАРК ХОТЕЛ МОСКВА, със следния

Дневен ред:

  1. Приемане на доклада на Управителния съвет за дейността на Сдружението за периода от 16.09.2023 до 22.02.2024 г.;
  2. Приемане на годишен финансов отчет на сдружението;
  3. Други.

При липса на кворум, на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ и чл. 22 от Устава на Сдружението, събранието ще се проведе същия ден, в 17.00 часа, на същото място и при същия дневен ред независимо от броя на явилите се членове.

Всички материали за събранието ще бъдат изпратени предварително по електронната поща и ще бъдат на разположение в седалището на сдружението след 22.01.2024г., където на видно място се поставя и настоящата покана.

С уважение:

Д-р. Ива Джорова, дм – Председател на УС на
Сдружение “Българско Ортодонтско Алайнер Общество”