СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ „БЪЛГАРСКО ОРТОДОНТСКО АЛАЙНЕР ОБЩЕСТВО“ (БОАО)

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Статут
Чл. 1 (1) Сдружението е юридическо лице с нестопанска цел, отделно от членовете си,
учредено съгласно разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел,
Устава и Решението на учредителното събрание.
(2) Дружеството отговаря за задълженията си със своето имущество.
(3) Сдружението се учредява като доброволно неполитическо, нестопанско и
самоуправляващо се обединение.


Наименование
Чл. 2 (1) Наменованието на сдружението е „Българско Ортодонтско Алайнер
Общество“. Наименованието може да се изписва съкратено „БОАО“. Наименованието
на английски език е „Bulgarian Orthodontic Aligner Society”, или съкратено „BOAS“.
Седалище и адрес на управление
Чл. 3 Седалище на сдружението е в гр. София. Адресът на сдружението е: гр. София,
п.к. 1407, ж.к. Лозенец, бул. „Джеймс Баучер“, блок 122.


Срок
Чл. 4 Сдружението не е ограничено със срок или друго прекратително условие.

Определяне на дейността
Чл. 5 Сдружението осъществява дейност в частна полза.

Цели на сдружението
Чл. 6 Основни цели на сдружението са:

Средства за постигане на целите
Чл. 7 (1) Средствата, с които сдружението ще постига своите цели са:

 1. От провеждане на мероприятия с организационен, творчески, рекламен и
  информационен характер
 2. От членски внос;
 3. Взаимодействие с организации от страната и чужбина.
  (2) Сдружението извършва стопанска дейност, свързана с предмета на основната му
  дейност, непротиворечащо на закона. Приходите от дейностите на сдружението ще се
  използват само за постигане на целите му.
  (3) Сдружението осигурява контакти с търговски дружества за подсигуряване на
  спонсорство и други условия за партньорство.
  Предмет на дейност
  Чл. 8 Предмет на дейност на сдружението е:
  (1) Защита на интересите на членовете си пред държавни органи, обществени и стопански
  организации, чрез мнения и становища по проекти за нормативни актове, решения и
  други относно дейността му и при нарушения от страна на различни органи и
  организации.
  (2) Подпомагане на дейността на членове си чрез организиране на информационни,
  обучителни мероприятия и дискусии по значими теми за на ортодонтското лечение с
  алайнери.
  (3) Стимулиране на дейността и повишаване квалификацията на членовете чрез
  предоставяне на анализи и провеждане на дискусии относно новостите в тенденциите
  в развитието на ортодонтското лечение с алайнери.
  (4) Подпомагане издаването и достъпа на научна литература, свързана с предмета на
  дейност на асоциацията и дейността на членовете.
  (5) Установяване и поддържане на контакти с международни организации и подпомагане
  на ефективно международно сътрудничество.
  Представителство
  Чл. 9 Сдружението се представлява от Председателя и Управителния съвет.

II. ЧЛЕНСТВО

Членски права и задължения
Чл. 10 (1)Членуването в сдружението е доброволно.
(2) Членове на сдружението могат да бъдат специалисти ортодонти и дентални
лекари, практикуващи ортодонтско лечение с алайнери.
(3) Членовете на сдужението приемат идеите, целите и Устава на сдружението и
с личното си участие заявяват принос за реализацията им, изпълняват устава и плащат
редовно членския си внос.
(4) Приемането на нови членове става с писмена молба до Управителния съвет,
който взема решение в едномесечен срок. Приемането на членовете става с явно
гласуване с обикновено мнозинство.
Чл. 11 Всеки член на сдружението има право:

 1. да участва в дейността на сдружението и в работата на Общото събрание (ОС);
 2. да избира и да бъде избиран в органите на управление;
 3. да се ползва от дейностите на сдужението, от неговото имущество и от резултатите на
  дейността му;
 4. да бъде информиран за дейностите на сдружението;
 5. да напуска доброволно сдружението като уведомява УС със заявление.
  Чл. 12 Всеки член на сдружението е длъжен:
 6. Да спазва Устава и решенията на органите на управление;
 7. Да работи за постигане на целите на сдружението, за увеличаване на имуществото му и
  издигане на неговия обществен авторитет;
 8. Да заплаща членския си внос в определените срокове.

Прекратяване на членството
Чл. 13 (1) Членството се прекратява:

 1. с молба за доброволно напускане;
 2. при отпадане;
 3. при изключване;
 4. със смъртта или поставяне под пълно запрещение.

(2) При прекратяване на членството, имуществените отношения между бившия
член и сдружението се уреждат след приемане на годишния финансов отче от Общото
събрание. В случай на непогасени задължения на бившия член към сдружението се
извършва прихващане от вземанията му от сдружението.
(З) Решението за изключване се взема от Общото събрание на сдружението при
наличието на виновно поведение, което прави по-нататъшното членство
несъвместимо.

(4) Отпадането на членство е налице, когато има системно невнасяне на членски
внос и неучастие в дейността на сдружението. Отпадането се констатира от
Управителния съвет по документи и с надлежно решение, с което се прекратява
членството.

III. УПРАВЛЕНИЕ

Органи на сдружението
Чл. 14 Органите на сдружението са Общото събрание и Управителния съвет.

Състав на Общото събрание
Чл. 15 Общото събрание е върховен орган на сдружението. То се формира и се състои
от всички членове на сдружението.


Представителство
Чл. 16 (1) Членовете участвуват в Общото събрание лично или се представляват от
изрично упълномощено лице.
(2) Пълномощникът може да бъде само друг член на сдружението, което няма право да
преупълномощава с правата си трети лица.
(З) Пълномощните са издадени изрично за участие в Общото събрание на сдружението,
като могат да бъдат издадени за ограничен или неограничен брой заседания на
събранието.


Компетентност на Общото събрание
Чл. 17 Общото събрание: Право на сведение
Чл. 20 Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание, трябва да
бъдат на разположение на членовете в работно време в сградата по адрес на
управление на сдружението през целия период от оповестяване на поканата до
откриване на Общото събрание.
Списък на присъстващите
Чл. 21 (1) На заседанието на Общото събрание се изготвя списък на присъстващите
членове и явяващите се за тях представители, които удостоверяват присъствието си с
подпис и се легитимират. Списъкът се заверява от Председателя и протоколчика на
Общото събрание.
(2) За присъстващ член на Общото събрание се приема и лице, което участва чрез
видео-, аудио-, телефонна-, интернет,- или каквато и да е друга дистанционна връзка,
когато може да се установи неговата идентичност по категоричен начин. Участието на
член на сдружението в Общото събрание, чрез дистанционна връзка се удостоверява с
подписа на Председателя и протоколчика на Общото събрание в Протокола, като в
графата за подпис се вписва текст: „участва дистанционно”.
Кворум
Чл. 22 Общото събрание може да заседава, ако на заседанието се представляват
повече от половината от всички членове. При липса на кворум председателстващият
заседанието отлага заседанието с един час по-късно на същото място и при същия
дневен ред. След изтичането на този срок Общото събрание провежда заседанието си
с кворум от регистриралите се до този срок членове.
Право на глас
Чл. 23 Всеки член има право на един глас.
Конфликт на интереси
Чл. 24 Член не може да участва в гласуването за:

 1. предявяване на искове срещу него;
 2. предприемане на действия или отказ от действия за осъществяване на отговорността
  му към сдружението.
 3. при решаване на въпроси, отнасящи се до:
  3.1. него, неговия съпруг(а) или роднини по права линия – без ограничения, по
  съребрена линия – до четвърта степен, или по сватовство – до втора степен
  включително;
  3.2. юридически лица, в които той е управител или може да наложи или възпрепятства
  вземането на решения.

Мнозинство
Чл. 25 (1) Решението на Общото събрание се приема с мнозинство от присъстващите.
(2) За решенията по чл. 17, т. 1 и т.3, се изисква мнозинство 2/3 от присъстващите.
Решения
Чл. 26 (1) Общото събрание не може да приема решения, засягащи въпроси, които не
са били публикувани в поканата, освен когато всички членове на сдружението са
представени на събранието и никой не възразява повдигнатите въпроси да бъдат
обсъждани.
(2) Решенията на Общото събрание влизат в сила незабавно, освен ако действието им
не бъде отложено или ако според закона те влизат в сила след обнародване.
Протокол
Чл. 27 (1) За заседанието на Общото събрание се води протокол, според изискванията
на закона.
(2) Протоколът на Общото събрание се подписва от Председателя и секретаря на
събранието. Към протоколите се прилага списък на присъстващите и документите,
свързани със свикването на Общото събрание.
(З) Всеки член, присъствал на Общото събрание, има право да изисква и да следи за
точното записване на решенията в протокола.
Управителен съвет
Чл. 28 (1) Сдружението се управлява и представлява от Управителен съвет.
(2) Управителният съвет се състои от най-малко З (трима) члена, които са членове на
сдружението, единият от които е Председател. Управителният съвет избира от своя
състав Председател.
(3) Членовете на Управителния съвет се избират от Общото събрание за срок от 2 (две)
години с мнозинство от присъстващите.
(4) Членовете на Управителния съвет могат да бъдат преизбирани без ограничение.

Чл. 29 (1) Членовете на Управителния съвет трябва да:

 1. имат постоянно местоживеене в страната;
 2. притежават подходяща професионална квалификация и опит;
 3. не са осъждани на лишаване от свобода за умишлено престъпление от общ
  характер.
  Чл. 30 (1) Членовете на Управителния съвет имат еднакви права и задължения.
  (2) Управителният съвет приема правила за работата си.

(З) Управителният съвет се свиква от Председателя на редовни заседания най-малко
веднъж годишно.
(4) Протоколите от заседанията на Управителния съвет се подписват от Председателя и
един от членовете, изпълняващ функцията на протоколчик, а в предвидените в устава
случаи – от всички присъстващи на заседанието.
(5) Всеки член на Съвета може да поиска от Председателя да свика заседание за
обсъждане на отделни въпроси.
Права и задължения на Управителния съвет
Чл. 31 (1) Управителният съвет:

 1. осъществява управлението на сдружението и го представлява;
 2. организира изпълнението на решенията на ОС като се ръководи от закона и Устава
  на сдружението;
 3. свиква ОС на редовни или извънредни заседания по установения с този Устав ред;
 4. решава всички въпроси, свързани с оперативната текуща работа на сдружението,
  които не са от компетентността на ОС;
 5. определя реда (приемайки за целта нарочни правила, подлежащи на публикуване в
  сайта на сдружението) и организира извършването на дейността на сдружението,
  включително тази в обща полза, и носи отговорност за това;
 6. приема нови членове на сдружението;
 7. утвърждава печат и лого на сдружението;
 8. разпорежда се с имущество на сдружението при спазване на изискванията на Устава;
 9. взема решение за определяне на дължимостта и размера на имуществените вноски
  и членския внос;
 10. подготвя и внася в ОС проект за бюджет;
 11. определя адреса на сдружението,
 12. взема решения по всички въпроси, които по закон или съгласно Устава не спадат в
  правата на друг орган;
 13. изпълнява задълженията, предвидени в Устава.
  (2) УС се отчита най-малко веднъж годишно пред Общото събрание за дейността си.
  Кворум и мнозинство
  Чл. 32 (1) Решения могат да се вземат, ако на заседанието присъстват повече от
  половината от членовете на Управителния съвет, лично или представлявани от друг
  член на съвета. Никой присъстващ член не може да представлява повече от един
  отсъстващ.

(2) Управителният съвет може да взема решения и неприсъствено, ако всички членове
са уведомени писмено за този начин на гласуване и никой не се е противопоставил.
Присъствуващо е и лице, с което има двустранна телефонна или друга връзка,
гарантираща установяването на самоличността му и позволяваща участието му в
обсъждането и вземането на решения. Гласуването на този член се удостоверява в
протокола от Председателя.
(3) Решенията се вземат с обикновено мнозинство.
(4) Единодушно се вземат решенията:

 1. по чл. 49, ал. 2 от Устава, чл. 31, ал. 1, т. 5 и т. 8 от Устава;
 2. за съществена промяна на дейността на сдружението;
 3. за съществени организационни промени;
 4. за дългосрочно сътрудничество от съществено значение за сдружението или
  прекратяване на такова сътрудничество;
 5. за придобиване, отчуждаване и обременяване на недвижими имоти и учредяване на
  вещни права върху тях, както и отдаването им под наем.
  (5) Във всички случаи, в които на заседанието си Управителният съвет е взел и
  решение, за което се изисква мнозинство, различно от обикновено мнозинство от
  присъстващите, протоколът се подписва от всички присъстващи на заседанието.
  (6) Управителният съвет може да вземе решение и без да бъде провеждано заседание,
  ако протоколът за взетото решение бъде подписан без забележки и възражения за
  това от всички членове на управителния съвет.
  Чл. 33 Управителният съвет е длъжен да организира изготвянето на предвидената в
  Закона за счетоводството и Закона за юридическите лица с нестопанска цел отчетна
  информация за дейността на сдружението при спазване на принципите за откритост,
  достоверност и своевременност, и да депозира изискуемата от закона документация в
  ЦРЮЛНЦ при МП в нормативно установените срокове.
  Отговорност на членовете на Управителния съвет
  Чл. 34 (1) Членовете на Управителния съвет носят солидарна отговорност за свои
  действия, с които увреждат интересите на сдружението.
  (2) Всеки от членовете на Съвета може да бъде освободен от отговорност, ако се
  установи, че няма вина за настъпилите вреди.
  Възнаграждение на членовете на Управителния съвет
  Чл. 35 Членовете на Управителния съвет могат да получават възнаграждение в размер,
  определен от Общото събрание.

IV. ИМУЩЕСТВО

Чл. 36 Имуществото на сдружението се състои от правото на собственост и други права
върху основни и оборотни средства, имуществени вноски от членовете, финансови
средства, вземания и други.
Източници на средства на сдружението
Чл. 37 (1) Всички членове на сдружението са длъжни да правят имуществени вноски
под формата на членски внос.
(2) Размерът на членския внос се определя от Управителния съвет и същият се заплаща
веднъж годишно – платим до края на месец януари от всяка календарна година.
Плащането може да бъде разсрочено по молба на член на асоциацията, адресирано до
УС.
(3) По решение на Общото събрание членовете на сдружението могат да правят целеви
вноски за постигане на определена цел, определена с решение на Общото събрание. В
решението си Общото събрание определя целта, размера и начина на събиране на
вноските. Решението се взема с мнозинство от членовете на сдружението.
(4) Членовете на сдружението могат да му предоставят парични средства под формата
на заем или недвижими имоти и индивидуално определени движими вещи под наем.
Размерът на лихвите по заемите или наемите се определя от Общото събрание на
сдружението.
(5) Сдружението може да получава дарения от физически и юридически лица и да
сключва договори за спонсорство. Всички дарения се вписват в специална книга за
дарения. На дарителите се издават удостоверения за направените дарения.
Сдружението може да откаже приемането на дарение, спонсорство или завещание,
ако по негова преценка те са направени с неприемливи за сдружението условия и/или
в противоречие с неговите цели.
(6) Приходи от стопанска дейност.
(7) Приходи от имуществото на сдружението;
(8) Други приходи и постъпления, осъществени съгласно установения от закона ред.
Чл. 38 Управлението на имуществото на сдружението се извършва от Управителния
съвет.
Стопанска дейност
Чл. 39 (1) Сдружението извършва всяка незабранена със закон дейност, която спомага
за постигане на целите му.
(2) Извършваната стопанска дейност се подчинява на условията и реда, определени от
съответните закони. Същата трябва да е свързана с основния предмет на дейност на
сдружението, а приходите от извършването й се използват за постигане целите на
сдружението.

(3) Изпълнението и контролът върху извършваната стопанска дейност се възлага на
Управителния съвет на сдружението.
Покриване на загуби
Чл. 40 При наличие на загуби според годишния счетоводен баланс Общото събрание
може да вземе решение за тяхното покриване чрез допълнителни вноски от членовете
на сдружението. Решението се взема с мнозинство от всички членове на сдружението.

V. ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ
Документи по годишното приключване


Чл. 41 Ежегодно до края на месец февруари Управителният съвет съставя за изтеклата
календарна година годишен финансов отчет и доклад за дейността и ги представя на
независими одитори в предвидените от закона случаи.
Съдържание на отчета за дейността
Чл. 42 В отчета за дейността се описва протичането на дейността и състоянието на
сдружението и се разяснява годишния финансов отчет.
Назначаване на независими одитори
Чл. 43 (1) В случаите, когато законът изисква осъществяването на задължителен
независим одит, регистрираните одитори се определят от Общото събрание.
(2) Когато Общото събрание не е избрало регистриран одитор до изтичане на
календарната година, той се назначава от Управителния съвет.
Приемане на годишното приключване
Чл. 44 Годишният финансов отчет, отчетът за дейността и докладът на регистрирания
одитор се приемат от Управителния съвет, след което се внасят за разискване на
свиканото за целта редовно Общо събрание.
Задължителна отчетна информация
Чл. 45 Съгласно разпоредбите Закона за счетоводството, сдружението ще изготвя
отчетна информация при спазване на принципите за откритост, достоверност и
своевременност.


Дивиденти
Чл. 46 Сдружението не разпределя печалба.


Книги на сдружението
Чл. 47 Протоколите от заседанията на Общото събрание и Управителния съвет се водят
в специални книги, съхранявани от председателя на УС. Членовете на сдружението и членовете на Управителния съвет могат да се запознават със съдържанието на протоколните книги и да получават преписи или извлечения от протоколите.
(2) Освен книгите по ал. 1, сдружението води:

 1. Книга на членовете;
 2. Книга за даренията, съхранявани от председателя на УС.

VI. ПРЕКРАТЯВАНЕ

Основания за прекратяване
Чл. 48 Сдружението се прекратява:

 1. по решение на Общото събрание;
 2. при обявяването му в несъстоятелност;
 3. с решение на окръжния съд по седалището на сдружението в определените от
  ЗЮЛНЦ случаи;

VII. ЛИКВИДАЦИЯ

Чл. 49 (1) При прекратяване на сдружението се извършва ликвидация, освен в случаите
на преобразуване на сдружението.
(2) Ликвидацията се извършва от Управителния съвет на сдружението. Той извършва
предвидените от Търговския закон действия по ликвидация на сдружението,
осребряване на неговото имущество и удовлетворяване на кредиторите на
сдружението.
(3) Останалото след удовлетворяване на кредиторите имущество се разпределя при
спазване на следните правила: предоставя се на други юридически лица с нестопанска
цел в обществена полза с близки цели и предмет на дейност.
(4) Лицата, придобили имущество съгласно предходната алинея, отговарят за
задълженията на сдружението до размера на придобитото.

VIII. ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ


Чл. 50 Промени в настоящия Устав могат да бъдат извършвани по реда предвиден в
него и в Закона за юридическите лица с нестопанска цел.
Чл. 51 Относно тълкуването и прилагането на разпоредбите на настоящия Устав се
прилагат разпоредбите на действащото българско законодателство и разпоредбите на
Закона за юридическите лица с нестопанска цел, които се прилагат и за изрично
неуредените в Устава въпроси.